Zhaoyang Fan's Group at Texas Tech University

Research Group Members

Current Members

PhotoName Title Email
Zhaoyang Fan Dr. Zhaoyang Fan Professor  zhaoyang.fan@ttu.edu
Dr. Wenyue Li Postdoc wenyue.li@ttu.edu
Zhen Xu PhD Student  zhen.xu@ttu.edu
Dr. Boker Agili Research Scientist  boker.agili@ttu.edu
Sakibul Azam PhD Student  sakibul.azam@ttu.edu
Dr. Guangzhen Dai Visiting Scholar